Доставка на хранителни продукти за ОДЗ 94 – гр. Бухово

Публичната покана  – 150925091608

Техническата спецификация-150925094801

Протокол от проведената процедура -150925095038

Методика за оценяване

Документация за участие в избора на изпълнител

Проект на договор за доставка

Оферта/заявление за участие