ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 2020-2021

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 2020-2021

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 2020-2021

ДНЕВЕН РЕЖИМ И СЕДМИЧНО РАЗПР. НА ПЕДАГОГ. СИТУАЦИИ 2020/2021

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020/2021

ПЛАН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020/2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ 2020/2024

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2020/2021

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДГ 94

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

 КАРТА НА УСЛУГИТЕ НА ДАЗД