ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 2020-2021

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 2020-2021

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 2020-2021

ДНЕВЕН РЕЖИМ И СЕДМИЧНО РАЗПР. НА ПЕДАГОГ. СИТУАЦИИ 2020/2021

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020/2021

ПЛАН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020/2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН БДП

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ 2020/2024

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2020/2021

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДГ 94

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

 КАРТА НА УСЛУГИТЕ НА ДАЗД

Финансов отчет,Юли,2020г.

Финансов отчет, Август,2020г.

Финансов отчет, Септември,2020г.

Финансов тчет,Октомври,2020г.

Финансов отчет, Ноември,2020г.

Финансов отчет, Декември,2021г.

Финансов отчет, Януари, 2021г.

Финансов отчет, Февруари,2021г.

Финансов отчет, Март,2021г.

Финансов отчет, Април,2021г.

Финансов отчет, Май,2021г.