СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Децата от всички възрастови групи се чувстват добре в условията на детското заведение.При постъпване на детето за първи път,с родителите се работи за преодоляване на първоначалния стрес при смяна на социалната среда.Процесът на социализация е сложен процес и е различен при всяко дете,затова екипът на детската градина изгражда индивидуална стратегия за изграждане на добър и позитивен микроклимат.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 Образователно-възпитателният  процес в ДГ 94 се ръководи от идеите,застъпени в Програма за възпитание на детето от 2 до 7-годишна възраст ,одобрена от МОН и е съобразен с Държавните образователни изисквания.

 Целият педагогически екип е мотивиран да работи за грижата за опазване и развитие на детската личност,за поощряване активността на детето и приобщаването му към национални и общочовешки ценности и за овладяване на необходимите знания и умения за постъпването му в училище.

 На педагогически съвет е съгласувано в  различните възрастови групи през настоящата учебна година да се работи с учебните помагала на програмна система „Приятели“ , издателство „Анубис“.

 

 Педагогическата  дейност е организирана в регламентирани и нерегламентирани ситуации по образователните направления:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Социален свят
  • Природен свят
  • Изобразително изкуство
  • Конструктивно-технически и битови дейности
  • Музикална култура
  • Физическа култура
  • Игрова култура

ИГРОВА ДЕЙНОСТ

„Играта е чара на детството“ е казал Рубинщайн и целият екип на ДГ 94 работи за превръщането на играта в една наистина привлекателна и желана от децата дейност.

 Игровата дейност е присъща за периода на детството.Тя е доброволна,съзнателна и целенасочена и в основата и стои въображаемата ситуация.

 Ръководейки се от същността на игровата дейност,педагогическият екип създава условия за развитие на творческото въображение в различните видове игри.

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

 Индивидуалната работа дава възможност на учителя да усети детето като индивидуалност и възможност за целенасочено взаимодействие с цел позитивно общуване помежду им.Индивидуалната работа е много важен момент за получаване на ценна информация за нивото и състоянието на детето.Тя се осъществява чрез интерактивни методи с техники овладени от педагогическия екип.

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

 И детската градина ,и семейството притежават свой неоспорим възпитателен потенциал и са емоционална среда,значима за детето.В координирането на тези две страни е ключът към най-добрите условия за позитивното изграждане на детската личност.

 Екипът на ДГ 94 е превърнал в традиция ползотворното взаимодействие с родителите.Използват се разнообразни форми на общуване-  ежедневните контакти, информационни табла,консултации,семинари и тренинги,съвместни празници,културни и спортни събития,родителски срещи.

 В общуването си с родителите екипът на детската градина се ръководи от мотото „Заедно можем повече“.